Báo cáo tổng hợp đề tài đổi mới ngân sách Nhà nước đáp ứng yêu cầu tái cơ cấu nền kinh tế (Theo Quyết định số 261/QĐ-VPQH ngày 27/02/2013 của Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội)

Nội dung báo cáo gồm: Làm rõ khái niệm tái cơ cấu nền kinh tế thị trường gắn với yêu cầu phát triển kinh tế bền vững -- Cụ thể hóa sự tác động đa dạng, đa chiều của ngân sách nhà nước tới nền kinh tế và tái cơ cấu nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam -- Phân tích, đánh giá,...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Trịnh Huy Quách
Đồng tác giả: Trần Thanh Dũng
Định dạng: 2013
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : Văn phòng Quốc hội 2013
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/32877
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Tài liệu tương đương