Báo cáo hoạt động từ tháng 10/1994 đến tháng 10/1995 và chương trình công tác năm 1996 của Hội đồng dân tộc (Báo cáo của Hội đồng dân tộc tại kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa IX)

Electronic Resources

Lưu vào:
Tác giả chính: Y Ngông Niê KĐăm
Đồng tác giả: Hội đồng dân tộc
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 1995
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/34497
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!