Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIII. Ngày 20/11/2012

Quốc hội biểu quyết thông qua: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế; Luật dự trữ quốc gia; Luật hợp tác xã (sửa đổi); Luật xuất bản (sửa đổi); thảo luận về dự án Luật khoa học...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Quốc hội
Định dạng: Bản thông tin
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : 2012
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/35572
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!