Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIII. Sáng 26/10/2012

Quốc hội nghe Tờ trình dự án: Luật khoa học và công nghệ (sửa đổi); Luật Thủ đô; Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân; Báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại và Báo cáo thẩm tra của các Ủy ban....

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Quốc hội
Định dạng: Bản thông tin
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : 2012
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/35585
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!