Quyền con người trong tín ngưỡng tôn giáo

Bài viết nêu khái niệm về quyền con người trong tín ngưỡng tôn giáo, quan điểm của Đảng và Nhà nước Việt Nam về quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo.

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê Đức Hạnh
Định dạng: Tài liệu tham khảo khác
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/38034
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Tài liệu tương đương