Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XI. Ngày 10/11/2004

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản; Biểu quyết thông qua Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân Phó chủ tịch Quốc hội Trương Quang Được và Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu điều khiển phiên họp....

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Quốc hội
Định dạng: Bản thông tin
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : 2004
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/38272
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!