Tính quyền lực của văn bản quản lý hành chính nhà nước

Văn bản quản lý hành chính nhà nước là kết quả của quá trình hành pháp, là phương tiện quan trọng để áp đặt ý chí nhà nước lên các đối tượng quản lý nhằm thực hiện và chỉ đạo thực hiện các đạo luật, pháp lệnh và nghị quyết của cơ quan dân cử nên luôn gắn chặt với thuộc tính quyền lực nhà nước. Vì vậ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn Thế Quyền
Định dạng: Tạp chí
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : 1996
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39351
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!