Về các nguyên tắc xác định thẩm quyền của toà án hành chính

Các nguyên tắc xác định thẩm quyền của toà án hành chính là những tư tưởng chỉ đạo, xuất phát từ các quan điểm chính trị - pháp lý, từ yêu cầu bảo đảm tự do dân chủ của công dân, từ yêu cầu của việc hoàn thiện và tăng cường hiệu lực hoạt động của bộ máy nhà nước, có ý nghĩa quan trọng đối với việc x...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn Thanh Bình
Định dạng: Tạp chí
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : 1996
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39373
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
id ir-11742-39373
recordtype dspace
spelling ir-11742-393732017-09-06T02:30:52Z Về các nguyên tắc xác định thẩm quyền của toà án hành chính Nguyễn Thanh Bình Nguyễn Thanh Bình Nguyên tắc tổ chức nhà nước Toà án hành chính Xác định thẩm quyền Nguyên tắc pháp lý Quyền lực nhà nước Vụ án hành chính Cải cách tư pháp Các nguyên tắc xác định thẩm quyền của toà án hành chính là những tư tưởng chỉ đạo, xuất phát từ các quan điểm chính trị - pháp lý, từ yêu cầu bảo đảm tự do dân chủ của công dân, từ yêu cầu của việc hoàn thiện và tăng cường hiệu lực hoạt động của bộ máy nhà nước, có ý nghĩa quan trọng đối với việc xác định thẩm quyền toà án hành chính nhằm thực hiện tốt chức năng giải quyết các vụ án hành chính. 1996 Tạp chí https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39373 vi 4tr. application/pdf Tạp chí Luật học số 4-1996
institution Thu vien Quoc Hoi
collection DSpace
language Vietnamese
topic Nguyễn Thanh Bình
Nguyên tắc tổ chức nhà nước
Toà án hành chính
Xác định thẩm quyền
Nguyên tắc pháp lý
Quyền lực nhà nước
Vụ án hành chính
Cải cách tư pháp
spellingShingle Nguyễn Thanh Bình
Nguyên tắc tổ chức nhà nước
Toà án hành chính
Xác định thẩm quyền
Nguyên tắc pháp lý
Quyền lực nhà nước
Vụ án hành chính
Cải cách tư pháp
Nguyễn Thanh Bình
Về các nguyên tắc xác định thẩm quyền của toà án hành chính
description Các nguyên tắc xác định thẩm quyền của toà án hành chính là những tư tưởng chỉ đạo, xuất phát từ các quan điểm chính trị - pháp lý, từ yêu cầu bảo đảm tự do dân chủ của công dân, từ yêu cầu của việc hoàn thiện và tăng cường hiệu lực hoạt động của bộ máy nhà nước, có ý nghĩa quan trọng đối với việc xác định thẩm quyền toà án hành chính nhằm thực hiện tốt chức năng giải quyết các vụ án hành chính.
format Tạp chí
author Nguyễn Thanh Bình
author_facet Nguyễn Thanh Bình
author_sort Nguyễn Thanh Bình
title Về các nguyên tắc xác định thẩm quyền của toà án hành chính
title_short Về các nguyên tắc xác định thẩm quyền của toà án hành chính
title_full Về các nguyên tắc xác định thẩm quyền của toà án hành chính
title_fullStr Về các nguyên tắc xác định thẩm quyền của toà án hành chính
title_full_unstemmed Về các nguyên tắc xác định thẩm quyền của toà án hành chính
title_sort về các nguyên tắc xác định thẩm quyền của toà án hành chính
publishDate 1996
url https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39373
_version_ 1647670658105081856
score 11.259108