Quản lý nguy cơ an toàn thực phẩm ở Việt Nam - Những thách thức và cơ hội

Bản tóm tắt chính sách trình bày các thông tin, phân tích khung chính sách và thể chế về an toàn thực phẩm. Thảo luận đưa ra các lựa chọn và khuyến nghị dành cho Chính phủ Việt Nam nhằm tăng cường năng lực quản lý an toàn thực phẩm.

Lưu vào:
Tác giả chính: Ngân hàng thế giới
Định dạng: Báo cáo
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Ngân hàng thế giới 2017
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40450
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!