Chuyển đổi nông nghiệp của Việt Nam - Tăng giá trị giảm đầu vào

Báo cáo đánh giá tổng quan những diễn biến kinh tế bên ngoài và kinh tế ở Việt Nam trong thời gian qua. Trước những thách thức và cơ hội, nền nông nghiệp cần có những định hướng chuyển đổi mạnh mẽ nâng cao năng lực cạnh tranh trên cơ sở đổi mới sáng tạo, cung ứng ổn định, chất lượng đồng đều, đảm b...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Ngân hàng thế giới
Định dạng: Báo cáo
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Ngân hàng thế giới 2016
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40453
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!