Kiểm soát xung đột lợi ích trong khu vực công - Quy định và thực tiễn ở Việt Nam

Nghiên cứu tập trung phân tích các quy định hiện hành của Việt Nam liên quan tới kiểm soát xung đột lợi ích công và mức độ nhận thức của cán bộ công chức, doanh nghiệp, người dân đối với xung đột lợi ích công. Từ đó nhằm đề xuất một số biện pháp giúp Chính phủ và các bên liên quan hạn chế các tình h...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Ngân hàng thế giới, Thanh tra Chính phủ Việt Nam
Định dạng: Báo cáo
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : NXB Hồng Đức 2016
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40456
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!