Việc thực hiện một số quyền chính trị của phụ nữ theo CEDAW ở Việt Nam

Phân tích việc thực hiện quyền bình đẳng của phụ nữ với nam giới trong lĩnh vực thực hiện các quyền bầu cử, ứng cử, tham gia xây dựng và thực hiện các chính sách của chính phủ, tham gia các chức vụ nhà nước, tức là một số quyền chính trị của công dân. Đó là những quyền tạo điều kiện cho công dân nói...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn Thị Hồi
Định dạng: Tạp chí
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : 2006
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40487
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!