Vấn đề phòng ngừa sự cố hàng hải nhằm kiểm soát ô nhiễm môi trường biển bằng pháp luật

Bài viết nêu rõ sự cần thiết khách quan của việc phòng ngừa sự cố hàng hải nhằm kiểm soát ô nhiễm môi trường biển bằng pháp luật; Trình bày một số nhược điểm của các quy định pháp luật về phòng ngừa sự cố hàng hải nhằm kiểm soát ô nhiễm môi trường biển; Đưa ra một số kiến nghị về phòng ngừa sự cố hà...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Lưu Ngọc Tố Tâm
Định dạng: Tạp chí
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : 2017
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/41178
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Bài viết nêu rõ sự cần thiết khách quan của việc phòng ngừa sự cố hàng hải nhằm kiểm soát ô nhiễm môi trường biển bằng pháp luật; Trình bày một số nhược điểm của các quy định pháp luật về phòng ngừa sự cố hàng hải nhằm kiểm soát ô nhiễm môi trường biển; Đưa ra một số kiến nghị về phòng ngừa sự cố hàng hải nhằm kiểm soát ô nhiễm môi trường biển.