Vấn đề phòng ngừa sự cố hàng hải nhằm kiểm soát ô nhiễm môi trường biển bằng pháp luật

Bài viết nêu rõ sự cần thiết khách quan của việc phòng ngừa sự cố hàng hải nhằm kiểm soát ô nhiễm môi trường biển bằng pháp luật; Trình bày một số nhược điểm của các quy định pháp luật về phòng ngừa sự cố hàng hải nhằm kiểm soát ô nhiễm môi trường biển; Đưa ra một số kiến nghị về phòng ngừa sự cố hà...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Lưu Ngọc Tố Tâm
Định dạng: Tạp chí
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : 2017
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/41178
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
id ir-11742-41178
recordtype dspace
spelling ir-11742-411782017-09-06T02:30:50Z Vấn đề phòng ngừa sự cố hàng hải nhằm kiểm soát ô nhiễm môi trường biển bằng pháp luật Lưu Ngọc Tố Tâm Lưu Ngọc Tố Tâm Môi trường Ô nhiễm môi trường Sự cố hàng hải Môi trường biển Kiểm soát ô nhiễm môi trường biển Bài viết nêu rõ sự cần thiết khách quan của việc phòng ngừa sự cố hàng hải nhằm kiểm soát ô nhiễm môi trường biển bằng pháp luật; Trình bày một số nhược điểm của các quy định pháp luật về phòng ngừa sự cố hàng hải nhằm kiểm soát ô nhiễm môi trường biển; Đưa ra một số kiến nghị về phòng ngừa sự cố hàng hải nhằm kiểm soát ô nhiễm môi trường biển. 2017 Tạp chí https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/41178 vi 7tr. application/pdf Tạp chí Luật học số 3-2011
institution Thu vien Quoc Hoi
collection DSpace
language Vietnamese
topic Lưu Ngọc Tố Tâm
Môi trường
Ô nhiễm môi trường
Sự cố hàng hải
Môi trường biển
Kiểm soát ô nhiễm môi trường biển
spellingShingle Lưu Ngọc Tố Tâm
Môi trường
Ô nhiễm môi trường
Sự cố hàng hải
Môi trường biển
Kiểm soát ô nhiễm môi trường biển
Lưu Ngọc Tố Tâm
Vấn đề phòng ngừa sự cố hàng hải nhằm kiểm soát ô nhiễm môi trường biển bằng pháp luật
description Bài viết nêu rõ sự cần thiết khách quan của việc phòng ngừa sự cố hàng hải nhằm kiểm soát ô nhiễm môi trường biển bằng pháp luật; Trình bày một số nhược điểm của các quy định pháp luật về phòng ngừa sự cố hàng hải nhằm kiểm soát ô nhiễm môi trường biển; Đưa ra một số kiến nghị về phòng ngừa sự cố hàng hải nhằm kiểm soát ô nhiễm môi trường biển.
format Tạp chí
author Lưu Ngọc Tố Tâm
author_facet Lưu Ngọc Tố Tâm
author_sort Lưu Ngọc Tố Tâm
title Vấn đề phòng ngừa sự cố hàng hải nhằm kiểm soát ô nhiễm môi trường biển bằng pháp luật
title_short Vấn đề phòng ngừa sự cố hàng hải nhằm kiểm soát ô nhiễm môi trường biển bằng pháp luật
title_full Vấn đề phòng ngừa sự cố hàng hải nhằm kiểm soát ô nhiễm môi trường biển bằng pháp luật
title_fullStr Vấn đề phòng ngừa sự cố hàng hải nhằm kiểm soát ô nhiễm môi trường biển bằng pháp luật
title_full_unstemmed Vấn đề phòng ngừa sự cố hàng hải nhằm kiểm soát ô nhiễm môi trường biển bằng pháp luật
title_sort vấn đề phòng ngừa sự cố hàng hải nhằm kiểm soát ô nhiễm môi trường biển bằng pháp luật
publishDate 2017
url https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/41178
_version_ 1647670778331660288
score 11.259108