Điều chỉnh pháp luật đối với đình công và giải quyết đình công ở Việt Nam hiện nay.

Bài viết đưa ra một số vấn đề lý luận cơ bản về điều chỉnh pháp luật đối với đình công và giải quyết đình công ở Việt Nam trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế.

Lưu vào:
Tác giả chính: Đỗ Ngân Bình
Định dạng: Tạp chí
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : 2004
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/41200
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!