Bàn về khái niệm "việc làm" dưới góc độ của pháp luật lao động.

Bài viết đưa ra một số quan niệm về việc làm ở các nước trên thế giới và khái niệm việc làm dưới góc độ ngôn ngữ học và góc độ pháp lý ở Việt Nam.

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn Thị Kim Phụng
Định dạng: Bản thông tin
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : 2004
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/41238
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!