Quyền bình đẳng của lao động nữ theo pháp luật Philippines.

Bài viết đề cập đến quyền bình đẳng của lao động nữ theo pháp luật Philippines, bao gồm: (1) Bình đẳng về cơ hội việc làm. (2) Bình đẳng về tiền lương, tiền công lao động. (3) Bình đẳng về điều kiện làm việc. (4) Bình đẳng trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội....

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Vũ Ngọc Dương
Định dạng: Tạp chí
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : 2010
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/41264
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!