Một số vấn đề pháp lý về sản phẩm bảo hiểm nhân thọ

Phân tích những vấn đề lí luận cơ bản về sản phẩm Bảo hiểm nhân thọ như bản chất pháp lí của sản phẩm bảo hiểm, phân loại sản phẩm bảo hiểm, từ đó xác định về mặt lí luận khung pháp lí cơ bản để điều chỉnh hoạt động kinh doanh sản phẩm Bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam....

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần Vũ Hải
Định dạng: Tạp chí
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : 2011
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/41267
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!