Hoạt động xây dựng pháp luật trước yêu cầu phát triển bền vững của Việt Nam hiện nay.

Bài viết đề cập đến: (1) Quan hệ giữa sự phát triển bền vững với hoạt động xây dựng pháp luật. (2) Một số nhược điểm trong nội dung của pháp luật và hoạt động xây dựng pháp luật trước yêu cầu phát triển bền vững của xã hội. (3) Phương hướng đảm bảo yêu cầu phát triển bền vững trong hoạt động xây dựn...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn Văn Động
Định dạng: Tạp chí
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : 2010
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/41293
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!