Mô hình chính quyền đô thị của một số quốc gia và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Bài viết đề cập đến: (1) Mô hình tổ chức chính quyền đô thị đa dạng. (2) Sự phân biệt giữa mô hình chính quyền đô thị và chính quyền nông thôn. (3) Xây dựng mô hình chính quyền đô thị điện tử.

Lưu vào:
Tác giả chính: Trương Hồ Hải
Định dạng: Tạp chí
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : 2013
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/41599
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!