Về quyền quản lý lao động của người sử dụng lao động trong hoạt động cho thuê lại lao động

Bài viết đề cập đến: (1) Thực trạng pháp luật về quyền quản lý lao động trong hoạt động cho thuê lại lao động. (2) Bất cập của pháp luật về quyền quản lý lao động trong hoạt động cho thuê lại lao động.

Lưu vào:
Tác giả chính: Đỗ Thị Dung
Định dạng: Tạp chí
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : 2013
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/41616
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!