Trích dẫn APA

Hiển, B. Đ. (2013). Chính sách pháp luật môi trường bảo đảm phát triển bền vững ở Việt Nam trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng cộng sản Việt Nam.

Chicago Style Citation

Hiển, Bùi Đức. Chính Sách Pháp Luật Môi Trường Bảo đảm Phát Triển Bền Vững ở Việt Nam Trong Văn Kiện Đại Hội đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ XI Của Đảng Cộng Sản Việt Nam. 2013.

Trích dẫn MLA

Hiển, Bùi Đức. Chính Sách Pháp Luật Môi Trường Bảo đảm Phát Triển Bền Vững ở Việt Nam Trong Văn Kiện Đại Hội đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ XI Của Đảng Cộng Sản Việt Nam. 2013.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.