Chính sách pháp luật môi trường bảo đảm phát triển bền vững ở Việt Nam trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng cộng sản Việt Nam

Bài viết đề cập đến vấn đề phát triển bền vững trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng cộng sản Việt Nam và thực trạng chính sách, pháp luật môi trường bảo đảm phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay....

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Bùi Đức Hiển
Định dạng: Tạp chí
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : 2013
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/41617
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
id ir-11742-41617
recordtype dspace
spelling ir-11742-416172017-10-02T20:00:34Z Chính sách pháp luật môi trường bảo đảm phát triển bền vững ở Việt Nam trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng cộng sản Việt Nam Bùi Đức Hiển Tạp chí Luật học Bùi Đức Hiển Pháp luật Chính sách Kinh tế Chính sách pháp luật Phát triển bền vững Đại hội đại biểu toàn quốc Phát triển kinh tế Bài viết đề cập đến vấn đề phát triển bền vững trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng cộng sản Việt Nam và thực trạng chính sách, pháp luật môi trường bảo đảm phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay. 2013 Tạp chí https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/41617 vi 7 trang application/pdf Tạp chí Luật học số 08/2013
institution Thu vien Quoc Hoi
collection DSpace
language Vietnamese
topic Tạp chí Luật học
Bùi Đức Hiển
Pháp luật
Chính sách
Kinh tế
Chính sách pháp luật
Phát triển bền vững
Đại hội đại biểu toàn quốc
Phát triển kinh tế
spellingShingle Tạp chí Luật học
Bùi Đức Hiển
Pháp luật
Chính sách
Kinh tế
Chính sách pháp luật
Phát triển bền vững
Đại hội đại biểu toàn quốc
Phát triển kinh tế
Bùi Đức Hiển
Chính sách pháp luật môi trường bảo đảm phát triển bền vững ở Việt Nam trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng cộng sản Việt Nam
description Bài viết đề cập đến vấn đề phát triển bền vững trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng cộng sản Việt Nam và thực trạng chính sách, pháp luật môi trường bảo đảm phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay.
format Tạp chí
author Bùi Đức Hiển
author_facet Bùi Đức Hiển
author_sort Bùi Đức Hiển
title Chính sách pháp luật môi trường bảo đảm phát triển bền vững ở Việt Nam trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng cộng sản Việt Nam
title_short Chính sách pháp luật môi trường bảo đảm phát triển bền vững ở Việt Nam trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng cộng sản Việt Nam
title_full Chính sách pháp luật môi trường bảo đảm phát triển bền vững ở Việt Nam trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng cộng sản Việt Nam
title_fullStr Chính sách pháp luật môi trường bảo đảm phát triển bền vững ở Việt Nam trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng cộng sản Việt Nam
title_full_unstemmed Chính sách pháp luật môi trường bảo đảm phát triển bền vững ở Việt Nam trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng cộng sản Việt Nam
title_sort chính sách pháp luật môi trường bảo đảm phát triển bền vững ở việt nam trong văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ xi của đảng cộng sản việt nam
publishDate 2013
url https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/41617
_version_ 1647670527817416704
score 11.259108