Chính sách pháp luật môi trường bảo đảm phát triển bền vững ở Việt Nam trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng cộng sản Việt Nam

Bài viết đề cập đến vấn đề phát triển bền vững trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng cộng sản Việt Nam và thực trạng chính sách, pháp luật môi trường bảo đảm phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay....

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Bùi Đức Hiển
Định dạng: Tạp chí
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : 2013
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/41617
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Tài liệu tương đương