Ba năm thi hành luật sửa đổi, bổ sung luật luật sư kết quả, hạn chế và kiến nghị

Bài viết đánh giá bước đầu về kết quả thi hành, một số hạn chế, vướng mắc, nhận diện những nguyên nhân cơ bản của những hạn, vướng mắc, đồng thời có một số kiến nghị, đề xuất trong luật sửa đổi, bổ sung Luật luật sư....

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn Văn Bốn
Định dạng: Bài trích
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : 2016
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42130
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!