Một nền tài chính công minh bạch và hiệu quả theo luật ngân sách nhà nước năm 2015

Bài viết bàn về một nền hành chính công minh bạch và hiệu quả, yêu cầu để có một nền hành chính công minh bạch, hiệu quả và những điểm mới tạo sự minhbạch và hiệu quả cho nền tài chính công theo luật ngân sách năm 2015.

Lưu vào:
Tác giả chính: Phạm Thị Giang Thu
Định dạng: Bài trích
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : 2016
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42156
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!