Pháp luật về phá sản ngân hàng thương mại

Bài viết phân tích về luật phá sản trong ngân hàng thương mại, nhận dịnh những vấn đề còn tồn tại, những khó khăn, vướng mắc đề có kiến nghị phù hợp nhằm hoàn thiện vấn đề này.

Lưu vào:
Tác giả chính: Dương Kim Thế Nguyễn
Định dạng: Bài trích
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : 2016
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42176
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
id ir-11742-42176
recordtype dspace
spelling ir-11742-421762017-10-23T20:30:46Z Pháp luật về phá sản ngân hàng thương mại Dương Kim Thế Nguyễn Pháp luật Pháp luật về phá sản Phá sản ngân hàng Ngân hàng thương mại Cho vay đặc biệt Kiểm soát đặc biệt Bài viết phân tích về luật phá sản trong ngân hàng thương mại, nhận dịnh những vấn đề còn tồn tại, những khó khăn, vướng mắc đề có kiến nghị phù hợp nhằm hoàn thiện vấn đề này. 2016 Bài trích https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42176 vi 5 trang application/pdf Tạp chí Dân chủ & Pháp luật, Số 11 (296) - 2016
institution Thu vien Quoc Hoi
collection DSpace
language Vietnamese
topic Pháp luật
Pháp luật về phá sản
Phá sản ngân hàng
Ngân hàng thương mại
Cho vay đặc biệt
Kiểm soát đặc biệt
spellingShingle Pháp luật
Pháp luật về phá sản
Phá sản ngân hàng
Ngân hàng thương mại
Cho vay đặc biệt
Kiểm soát đặc biệt
Dương Kim Thế Nguyễn
Pháp luật về phá sản ngân hàng thương mại
description Bài viết phân tích về luật phá sản trong ngân hàng thương mại, nhận dịnh những vấn đề còn tồn tại, những khó khăn, vướng mắc đề có kiến nghị phù hợp nhằm hoàn thiện vấn đề này.
format Bài trích
author Dương Kim Thế Nguyễn
author_facet Dương Kim Thế Nguyễn
author_sort Dương Kim Thế Nguyễn
title Pháp luật về phá sản ngân hàng thương mại
title_short Pháp luật về phá sản ngân hàng thương mại
title_full Pháp luật về phá sản ngân hàng thương mại
title_fullStr Pháp luật về phá sản ngân hàng thương mại
title_full_unstemmed Pháp luật về phá sản ngân hàng thương mại
title_sort pháp luật về phá sản ngân hàng thương mại
publishDate 2016
url https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42176
_version_ 1647670528937295872
score 11.259108