Báo cáo việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự án Luật Cạnh tranh (sửa đổi)

Nội dung báo cáo của Bộ Công Thương về việc lồng ghép bình đẳng giới trong Dự án Luật Cạnh tranh (sửa đổi).

Lưu vào:
Tác giả chính: Cục Quản lý cạnh tranh
Định dạng: Báo cáo
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42485
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!