Báo cáo kinh nghiệm quốc tế: So sánh pháp luật cạnh tranh một số nước trên thế giới: Bài học kinh nghiệm và đề xuất một số nội dung cơ bản quy định trong Dự thảo Luật Cạnh tranh (sửa đổi) của Việt Nam

Báo cáo đưa ra một số nội dung như: Những quy định chung trong pháp luật cạnh tranh của một số nước trên thế giới; Những quy định về kiểm soát thoả thuận hạn chế cạnh tranh (HCCT) của một số nước trên thế giới; Những quy định về kiểm soát hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh, độc quyền của một số nước...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Cục Quản lý Cạnh tranh
Định dạng: Báo cáo
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42487
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!