Quản trị rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay

Bài viết phân tích, làm rõ hai vấn đề: thực trạng quản trị rủi ro tín dụng và hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng

Lưu vào:
Tác giả chính: Dương Ngọc Hảo
Định dạng: Bài trích
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : 2016
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42488
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!