Báo cáo tóm tắt tình hình giới ở Việt Nam 2016

Báo cáo tóm tắt tình hình giới ở Việt Nam năm 2016 là bức tranh về hiện trạng những vấn đề và phát triển chủ yếu của Việt Nam. Báo cáo này cũng nhấn mạnh những thách thức và quan ngại chưa được giải quyết cũng như mới nổi lên cần được quan tâm đầy đủ để bảo đảm sự phát triển bền vững và công bằng tr...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women)
Định dạng: Báo cáo
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42501
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!