Ngân sách có tính đến yếu tố giới ở Việt Nam

Đề cập đến việc giám sát việc đầu tư vào lĩnh vực bình đẳng giới (BĐG) và trao quyền cho phụ nữ thông qua việc xem xét ngân sách có tính đến yếu tố giới là một trong những cách thức hiệu quả để đánh giá trách nhiệm giải trình đối với các cam kết về BĐG....

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women)
Định dạng: Tài liệu tham khảo khác
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : 2015
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42503
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!