Ngân sách có tính đến yếu tố giới ở Việt Nam

Đề cập đến việc giám sát việc đầu tư vào lĩnh vực bình đẳng giới (BĐG) và trao quyền cho phụ nữ thông qua việc xem xét ngân sách có tính đến yếu tố giới là một trong những cách thức hiệu quả để đánh giá trách nhiệm giải trình đối với các cam kết về BĐG....

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women)
Định dạng: Tài liệu tham khảo khác
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : 2015
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42503
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
id ir-11742-42503
recordtype dspace
spelling ir-11742-425032017-11-06T20:30:29Z Ngân sách có tính đến yếu tố giới ở Việt Nam Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women) Ngân sách Bình đẳng giới Phụ nữ Yếu tố giới Lao động Hội liên hiệp phụ nữ Liên hiệp quốc Đề cập đến việc giám sát việc đầu tư vào lĩnh vực bình đẳng giới (BĐG) và trao quyền cho phụ nữ thông qua việc xem xét ngân sách có tính đến yếu tố giới là một trong những cách thức hiệu quả để đánh giá trách nhiệm giải trình đối với các cam kết về BĐG. 2015 Tài liệu tham khảo khác https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42503 vi 31 trang application/pdf Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women)
institution Thu vien Quoc Hoi
collection DSpace
language Vietnamese
topic Ngân sách
Bình đẳng giới
Phụ nữ
Yếu tố giới
Lao động
Hội liên hiệp phụ nữ
Liên hiệp quốc
spellingShingle Ngân sách
Bình đẳng giới
Phụ nữ
Yếu tố giới
Lao động
Hội liên hiệp phụ nữ
Liên hiệp quốc
Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women)
Ngân sách có tính đến yếu tố giới ở Việt Nam
description Đề cập đến việc giám sát việc đầu tư vào lĩnh vực bình đẳng giới (BĐG) và trao quyền cho phụ nữ thông qua việc xem xét ngân sách có tính đến yếu tố giới là một trong những cách thức hiệu quả để đánh giá trách nhiệm giải trình đối với các cam kết về BĐG.
format Tài liệu tham khảo khác
author Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women)
author_facet Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women)
author_sort Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women)
title Ngân sách có tính đến yếu tố giới ở Việt Nam
title_short Ngân sách có tính đến yếu tố giới ở Việt Nam
title_full Ngân sách có tính đến yếu tố giới ở Việt Nam
title_fullStr Ngân sách có tính đến yếu tố giới ở Việt Nam
title_full_unstemmed Ngân sách có tính đến yếu tố giới ở Việt Nam
title_sort ngân sách có tính đến yếu tố giới ở việt nam
publishDate 2015
url https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42503
_version_ 1647670664685944832
score 11.259108