Báo cáo an sinh xã hội đối với phụ nữ và trẻ em gái ở Việt Nam

Nghiên cứu nhằm tìm hiểu thực trạng tiếp cận của phụ nữ và trẻ em gái tới chính sách an sinh xã hội đề cập tại Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 1/11/2012 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TW ngày 1/6/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women)
Định dạng: Tài liệu tham khảo khác
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42516
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!