Trích dẫn APA

(2007). Chiến tranh Việt Nam là thế đó (1965 - 1973). Hà Nội: Chính trị quốc gia.

Chicago Style Citation

Chiến Tranh Việt Nam Là Thế đó (1965 - 1973). Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2007.

Trích dẫn MLA

Chiến Tranh Việt Nam Là Thế đó (1965 - 1973). Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2007.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.