Les problèmes juridiques du sport: Les sportif et le groupement sportif

Tài liệu hội thảo về những vấn đề có liên quan đến pháp luật thể thao : khái niệm về thể thao và các hình thức thể thao; những quy định về tài chính và xã hội của thể thao; mối quan hệ giữa các tập đoàn thể thao, cơ chế pháp lý của các tập đoàn này và trách nhiệm của các cơ quan tổ chức...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Xuất bản : Paris: Economica, 1981
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!