Hồ sơ quyền lực: Napoleon

Nêu những dữ kiện về cơ chế vận hành cũng như việc sử dụng quyền lực của Napoleon, cách vươn tới danh vọng của ông cùng với tham vọng và thành tựu trong thời kỳ nắm quyền

Lưu vào:
Tác giả chính: Geoffrey Ellis
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Tri thức, 2008
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!