Hậu phương miền Bắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975)

Tìm hiểu vai trò của miền Bắc là hậu phương lớn trong giai đoạn lịch sử quan trọng, quyết định thắng lợi của cuộc đấu tranh thống nhất đất nước

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Xuân Tú
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2009
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!