Trích dẫn APA

(2009). Hồ Chí Minh - nhà cách mạng sáng tạo. Hà Nội: Sự thật.

Chicago Style Citation

Hồ Chí Minh - Nhà Cách Mạng Sáng Tạo. Hà Nội: Sự thật, 2009.

Trích dẫn MLA

Hồ Chí Minh - Nhà Cách Mạng Sáng Tạo. Hà Nội: Sự thật, 2009.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.