Hồ Chí Minh - nhà cách mạng sáng tạo

Nghiên cứu về đặc điểm, bản chất và sự vận dụng sáng tạo của tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực tiễn cách mạng Việt Nam để thấy được những giá trị quý báu và giá trị dân tộc mang tầm vóc thời đại trong đó

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Sự thật, 2009
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!