Môi trường và trách nhiệm của cộng đồng

Bao gồm những bài viết đánh giá thống kê về tình hình lũ lụt, nước biển dâng cao, sự sói mòn, các thông số hiệu ứng nhà kính, ô nhiễm, các nguy cơ chất thải công nghiệp trong khu công nghiệp, cộng đồng dân cư và làng nghề

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Văn hoá - Thông tin, 2009
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Bao gồm những bài viết đánh giá thống kê về tình hình lũ lụt, nước biển dâng cao, sự sói mòn, các thông số hiệu ứng nhà kính, ô nhiễm, các nguy cơ chất thải công nghiệp trong khu công nghiệp, cộng đồng dân cư và làng nghề
Mô tả vật lý:344tr.