Phong trào Đồng Khởi 50 năm nhìn lại

Khái quát về phong trào Đồng Khởi - Bước phát triển nhảy vọt của Cách mạng miền Nam cùng một số văn kiện lịch sử có liên quan

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2010
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Tài liệu tương đương