Trích dẫn APA

Bùi, N. Q. (2010). Lý luận các hình thái biểu hiện của giá trị thặng dư và vấn đề tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay: Sách chuyên khảo. Hà Nội: Chính trị quốc gia.

Chicago Style Citation

Bùi, Ngọc Quỵnh. Lý Luận Các Hình Thái Biểu Hiện Của Giá Trị Thặng Dư Và Vấn đề Tiếp Tục Hoàn Thiện Thể Chế Kinh Tế Thị Trường ở Việt Nam Hiện Nay: Sách Chuyên Khảo. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2010.

Trích dẫn MLA

Bùi, Ngọc Quỵnh. Lý Luận Các Hình Thái Biểu Hiện Của Giá Trị Thặng Dư Và Vấn đề Tiếp Tục Hoàn Thiện Thể Chế Kinh Tế Thị Trường ở Việt Nam Hiện Nay: Sách Chuyên Khảo. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2010.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.