Lý luận các hình thái biểu hiện của giá trị thặng dư và vấn đề tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay: Sách chuyên khảo

Phân tích giới thiệu những vấn đề lý luận cơ bản của kinh tế chính trị Mác-Lênin về các hình thái biểu hiện của giá trị thặng dư được trình bày trong Quyển III bộ "Tư bản"

Lưu vào:
Tác giả chính: Bùi, Ngọc Quỵnh
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2010
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!