Trích dẫn APA

(2010). Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc thời kỳ đổi mới (VI, VII, VIII, IX, X). Hà Nội: Chính trị quốc gia.

Chicago Style Citation

Văn Kiện đại Hội đại Biểu Toàn Quốc Thời Kỳ đổi Mới (VI, VII, VIII, IX, X). Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2010.

Trích dẫn MLA

Văn Kiện đại Hội đại Biểu Toàn Quốc Thời Kỳ đổi Mới (VI, VII, VIII, IX, X). Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2010.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.