Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc thời kỳ đổi mới (VI, VII, VIII, IX, X). Phần 1

Gồm các báo cáo chính trị, cương lĩnh, chiến lược, điều lệ và nghị quyết của Đại hội Đảng theo trình tự các khóa VI, VII và VIII

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2010
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Gồm các báo cáo chính trị, cương lĩnh, chiến lược, điều lệ và nghị quyết của Đại hội Đảng theo trình tự các khóa VI, VII và VIII
Mô tả vật lý:834tr.