Gửi nội dung này: Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc thời kỳ đổi mới (VI, VII, VIII, IX, X).