Bộ luật lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành

Văn bản hợp nhất Bộ Luật Lao động năm 1994 đã qua 3 lần sửa đổi, bổ sung và các văn bản hướng dẫn thi hành. Nội dung quy định về việc làm, dạy nghề, về hợp đồng lao động và thoả ước lao động tập thể, về tiền lương và bảo hiểm xã hội, về thời giờ làm việc, vệ sinh lao động, về lao động nữ, lao động...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2010
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Tài liệu tương đương