Trích dẫn APA

Trần, T. K. C. (2010). Tìm hiểu di sản lý luận của các nhà kinh điển chủ nghĩa Mác - Lênin. Hà Nội: Chính trị quốc gia.

Chicago Style Citation

Trần, Thị Kim Cúc. Tìm Hiểu Di Sản Lý Luận Của Các Nhà Kinh điển Chủ Nghĩa Mác - Lênin. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2010.

Trích dẫn MLA

Trần, Thị Kim Cúc. Tìm Hiểu Di Sản Lý Luận Của Các Nhà Kinh điển Chủ Nghĩa Mác - Lênin. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2010.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.