Tìm hiểu di sản lý luận của các nhà kinh điển chủ nghĩa Mác - Lênin

Tập hợp các bài nghiên cứu tư tưởng của các nhà kinh điển chủ nghĩa Mác - Lênin và những giá trị của nó cũng như việc vận dụng những tư tưởng đó vào thực tiễn

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần, Thị Kim Cúc
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2010
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Tài liệu tương đương